סקר הטבעונות הגדול

lp_seker_mobile_title

תנאי השימוש, פרטיות ותקנון פרסים

תקנון פעילות "סקר הטבעונות הגדול"

1. מבוא

1.1. התנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון") יחולו על פעילות "סקר הטבעונות הגדול" (להלן: "הפעילות") אשר מקיימת עמותת ויגן פרנדלי, מרחוב שמעון התרסי 49, תל אביב 6249248 (להלן: "העמותה").

1.2. כותרות הסעיפים בתקנון זה באות לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנותו.

1.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.4. תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

2. הגדרות

2.1. "עורכת הפעילות" – העמותה.

2.2. "הפעילות" – פעילות במסגרתה יענו המשתתפים על "סקר הטבעונות הגדול" דרך אתר האינטרנט בכתובת:https://lp.vegan-friendly.com/survey (להלן: "הסקר"). משתתף שישלח את התשובות המקוריות והיצירתיות ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה, יזכה בפרס כמפורט בתקנון זה. הזכייה תהא מותנת בהשתתפות בסקר באתר האינטרנט כאמור. את התשובות המקוריות יש להגיב באחד מן הפוסטים הבאים – https://bit.ly/2CVcOVo בפייסבוק או https://bit.ly/2WGFfh2 באינסטגרם. ניתן גם לשלוח מייל למייל הבא daniella@vegan-friendly.com. 

2.3. "משתתף" – אדם ישראלי, אשר מילא את פרטיו האישיים ב״סקר הטבעונות הגדול״, ומילא אחר כל הוראות התקנון, כמוגדר להלן, באופן שהפרטים הנדרשים נתקבלו בצורה מלאה, ברורה ותקינה על ידי העמותה, אישר השתתפותו בפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה.

2.4. "זוכה ראשי" – משתתף שעל פי החלטת העמותה הגיב את התגובה הכי מקורית או יצירתית, ואשר עומד בכל הוראות תקנון זה.

2.5. "זוכה משני" – אלף (1,000) העונים הראשונים לסקר.

2.6. "הפרס הראשי" – כרטיס טיסה זוגי (הלוך וחזור) וחופשה זוגית באורך 3 לילות בלבד, כולל ארוחת בוקר, בבית מלון Koukoumi במיקנוס, יוון.

2.7. "הפרס המשני" –שובר של 20 ₪ מתנה ברשת ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "ויקטורי").

2.8. "תקופת הפעילות" – התקופה אשר תחילתה ביום ראשון, 19 ביולי 2020, בשעה 8:00 וסיומה ביום שבת, 1 באוגוסט 2020, בשעה 10:00. או לעונים בפיילוט מיום 9 ביולי 2020, עד סיום תקופת הרישום.

2.9. "הפיילוט" – קבוצת מדגם של כ-300 איש אשר עונה על הסקר לפני יתר המשתתפים בפעילות. מובהר בזאת כי חברי הפיילוט דינם כדין משתתף, לעניין הזכייה בפרס הראשי ובפרס המשני.

3. הפעילות – כללי

3.1. מועד ההשתתפות בפעילות יהא בתוקף במשך כל תקופת הפעילות.

3.2. העמותה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3. על אף האמור לעיל, העמותה תהא רשאי להפסיק את הפעילות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.

4. השתתפות בפעילות

4.1. ההשתתפות בפעילות מותרת לעובדיה של העמותה, מלבד מנהלת הפרויקט.

4.2. ככל שהמשתתף קטין (מתחת לגיל 18 שנים), ההשתתפות בפעילות ומימוש הזכייה בפרס תהא כפופה לאישור והסכמה של הורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

4.3. הפרטים האישיים אשר ניתנו על ידי המשתתף בעת השתתפות ישמשו לצורך איתורו של המשתתף ו/או הזוכה, לפי העניין.

4.4. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, להסכמתו לכך שהמידע שהעלה במסגרת הפעילות למשל – התשובה שכתב בסקר ודבר זכייתו יפורסמו בין היתר, באתר העמותה וברשתות החברתיות.

4.5. המשתתפים בסקר יתבקשו לענות על "סקר הטבעונות הגדול" שעניינו שאלות בתחום עיסוקה של העמותה והאידיאולוגיה אותה היא מקדמת.

4.6. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות חלה על המשתתף. העמותה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של העמותה ו/או לכל נזק, הטעיה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי העמותה המתקבלים בעמוד הפעילות ו/או במערכת המחשב של העמותה מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בפעילות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.

4.7.לאחר מילוי הסקר, יזין המשתתף את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ויאשר שקרא את תקנון זה ושהוא מאשר שהעמותה תעשה שימוש בפרטים אלו בכדי ליצור עימו קשר. משתתף שלא יאשר את הנדרש לא ישתתף בפעילות ו/או לא יהיה זכאי לקבלת כל פרס.

4.8. מובהר בזאת כי הפעילות נוגעת למשתתפים אשר השתתפותם נקלטה בפועל על פי התנאים המפורטים בתקנון זה.

4.9. המשתתפים מסכימים כי הפרטים שימסרו על ידם יישמרו במאגר המידע של העמותה וישמש, בין היתר, לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של העמותה. המשתתפים אינם מחויבים למסור את המידע כאמור ואינם מחויבים לאשר קבלת מסרים שיווקיים מהעמותה. אולם, תנאי להשתתפות בפעילות בעצם אישור התקנון וההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה של המשתתפים לכך. משתתף אשר הסכים למסירת המידע מצהיר, כי ידוע לו כי השימוש במידע יתבצע בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות, לרבות למטרות פרסום ושיווק של העמותה. במידה ואינך מסכים לאמור, עליך להודיע על כך לעמותה בכתב.

5. הפרסים והזוכים

5.1. בתום הפעילות יבחר זוכה ראשי, הזוכה הראשי יהיה זה שלגביו תקבע העמותה כי ענה תשובה וסיפק את הסיבה המקורית והמרגשת ביותר לזכייה, לפיה שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

5.2. ידוע למשתתף כי הקריטריונים של "מקוריות" ו"מרגש" שנקבעו לבחירת התשובה הזוכה הינם סובייקטיביים ומושפעים במידה רבה מטעם אישי. המשתתף מוותר מראש על כל טענה כלפי העמותה ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכה. כמו כן ולמען הסר ספק, מובהר במפורש כי המשתתף ו/או כל גורם אחר לא ישמעו בטענה כי התשובה הייתה מקורית יותר ו/או יצירתית יותר מהתשובה הזוכה, וכי שיקול הדעת הבלעדי בעניין זה נתון לעמותה והחלטתה הינה סופית.

5.3. הפרס הראשי – הזוכה הראשי בפעילות יזכה בכרטיס טיסה זוגי (הלוך ושוב) וחופשה זוגית באורך 3 לילות בלבד כולל ארוחת בוקר, בבית המלון Koukoumi במיקנוס, יוון. (אתר המלון -www.koukoumihotel.com) העמותה רשאית לבחור את מסלול התעופה (טיסה ישירה או טיסה עם עצירת ביניים, טיסת "קונקשן") ליעד מיקונוס, יוון, בכל עלות שתרצה, בהתאם לטיסות המוצעות והתעריפים. אין התחייבות לחברת תעופה מסוימת או שעת טיסה.

5.4. העמותה תצור קשר עם הזוכה בכדי לתאם את מועד הטיסה והחופשה, בהתאם לנסיבות התקופה והרשאות היציאה מהארץ, בכפוף לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (להלן: "תקנות שעת חירום").

5.5. מובהר בזאת כי תאריך ההמראה ומועד השהות במלון יקבעו בתיאום בין העמותה לבין הזוכה הראשי. המשתתפים בפעילות מבינים כי בעת עריכת הפעילות אין תאריך ספציפי לפיו העמותה מתחייבת בו ימומש הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 5.6 לעיל.

5.6. ניסיונות ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכה החלופי ייעשו בשעות העבודה הרגילות של העמותה.

5.7. במידה שלא נמצא מועד מתאים המקובל על שני הצדדים לטיסה וחופשה או שלא ניתן היה לקבוע מועד טיסה וחופשה, לאור תקנות שעת חירום, ו/או בשל לוח הטיסות היוצאות ו/או הנכנסות לארץ, ו/או אי הסכמתה של מדינת יוון לכניסה לשטחה, לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תלונה /או עילת תביעה כנד העמותה או מי מטעמה.

5.8. בנוסף, במסגרת הפעילות יחולקו פרסים גם לזוכים המשניים שהם, כאמור, אלף המשתתפים הראשונים שיענו על הסקר, לרבות העונים במסגרת הפיילוט.

5.9. הפרסים המשניים – הזוכים המשניים יזכו בשובר ע"ס 20 ₪ למימוש ברשת ויקטורי. הוראות בדבר קבלת השובר, תוקפו ואופי המימוש ישלחו בדואר אלקטרוני ל-1,000 המשתתפים הראשונים שענו על הסקר. למקבל השובר לא תהיה כל טענה כנגד העמותה בדבר המימוש של השובר.

5.10. הפרס הראשי, יהיה ניתן למימוש עד ליום 31 בדצמבר 2021 בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. זוכה אשר לא יממש את הפרס עד למועד האמור, יאבד את זכאותו לפרסם ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא מהעמותה. תוקף הפרס המשני ישלח בדואר-האלקטרוני יחד עם השובר כאמור בסעיף 5.9.

5.11. מובהר בזאת כי הזכייה בפרסים הינה אישית לזוכה בלבד, ותימסר לזוכה לאחר שהזוכה הציג תעודת זהות מקורית, שלמה ותקינה למראה בפני נציג העמותה במועד ובמקום שנקבע לו;

5.12. למען הסר ספק, מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהא העמותה רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמו בגין אי קבלת הפרס.

5.13. הזכייה בפרסים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להמחאה. הפרסים לא ניתנים לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת העמותה מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.14. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים מכל סיבה שהיא ובכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד העמותה ו/או כנגד מי מטעמו.

5.15. מובהר בזאת כי הזכייה בפרסים כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו, כאשר העמותה תהא רשאית לדרוש מהזוכה להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור הדרוש לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאים האמורים.

5.16. זוכה שלא אותר ו/או זוכה שנפסל לפי תנאי תקנון זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

5.17. למשתתפים בכלל, ולזוכה בפרט, לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה נגד העמותה ו/או נגד כל מי שנטל חלק בארגון הקמפיין ו/או הפעילות בכל עניין הקשור לקמפיין ו/או לפעילות ו/או למימוש הזכייה בפרס.

5.18. העמותה תהא רשאית לא להעביר לזוכה את הפרס, אם יתברר כי השתתפותו של הזוכה בפעילות נעשתה תוך כדי ביצוע עבירה ו/או תוך כדי הפרת הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

6. צילום הזוכים ופרסומם

6.1. העמותה תהא זכאית לצלם את הזוכה בעת קבלת הפרס ולפרסם את התמונות ואת שם הזוכה מבלי שהזוכה וכל מי שישתתף עמו בצילום יהיו זכאים לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כלשהי ו/או זכות יוצרים ו/או זכות מסחרית כלשהי.

6.2.העמותה תהא רשאית לפרסם בכל מדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת, לרבות באתר ו/ או בעמודי הרשתות החברתיות של העמותה, את שם הזוכה ותמונתו, מבלי שלזוכה תהיה כל זכות בקשר עם הפרסום כאמור.

6.3.עצם השתתפות בפעילות תחשב כהסכמה וכן כהסכמה להגיע לכל אחד מהמועדים שייקבעו על ידי העמותה ולכל מקום שיידרש.

7. שונות

7.1. בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או למי מהזוכים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד העמותה ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות.

7.2. כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בקמפיין ו/או הפרסים, ככל שיוטלו, יהיו באחריות המשתתף ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. העמותה לא תהא חייבת בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר לזכייה ו/או לפרס. העמותה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם יידרש לכך, את פרטי הזוכה.

7.3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שיראה לנכון עם הפרס שלא חולק לאחר מועד הפעילות, בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.

7.4. תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

7.5. בכל עניין ניתן לפנות לעמותה לפי הפרטים שלעיל. פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: טלפון למספר 050-2218660 או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת: daniella@vegan-friendly.com.

נספח א'

כתב אישור על קבלת הפרס והודאת סילוק

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את תקנון הפעילות וכי במסגרת הפעילות של “סקר הטבעונות הגדול”  באמצעות עמותת ויגן פרנדלי מרחוב שמעון התרסי 49, תל אביב 6249248 (להלן: "עורכת הפעילות"), זכיתי בפרס הראשי בהתאם למפורט בתקנון. אני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי וכן אני מאשר כי הנני מודע לכך שהתוכן שנשלח לעורכת הפעילות, לרבות הפרטים האישיים שנשלחו, ייתכן שיוצגו בפרסומים מסחריים באמצעי התקשורת השונים. הנני פוטר/ת את עורכת הפעילות  ו /או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

תאריך_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה) _________________________ מספר ת.ז. ______________

תאריך לידה ______________כתובת_____________________________ מיקוד____________

טלפון נייד__________________

חתימת הזוכה_________________________

הריני לאשר כי מר/גב _________________________, חתם בפני על כתב זה מרצונו החופשי ולאחר שנתן

את הסכמתו לאמור לעיל.

__________________

חתימה + ת.ז.