סקר הטבעונות הגדול

lp_seker_mobile_title

תנאי השימוש, פרטיות ותקנון פרסים

תקנון פעילות "סקר הטבעונות הגדול"

  1. מבוא

1.1. התנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון") יחולו על פעילות "סקר הטבעונות הגדול" (להלן: "הפעילות") אשר מקיימת עמותת ויגן פרנדלי, מרחוב שמעון התרסי 49, תל אביב 6249248 (להלן: "העמותה").

1.2. כותרות הסעיפים בתקנון זה באות לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנותו.

1.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.4. תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

 

  1. הגדרות

2.1. עורכת הפעילות – "העמותה".

2.2. "הפעילות" – פעילות במסגרתה יענו המשתתפים על "סקר הטבעונות הגדול 2024" דרך פלטפורמת הסקרים "Survey monkey" (להלן: "הסקר"). משתתף שישיב את התשובה המקורית, היצירתית והמרגשת ביותר לשאלת הפרס, כהגדרתה להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה, יזכה בפרס כמפורט בתקנון זה. הזכייה תהא מותנת בהשתתפות בסקר ובעמידה בתנאי תקנון זה.

2.3. "שאלת הפרס" – שאלה פתוחה בסוף הסקר, במסגרתה יתבקש כל משתתף לכתוב את הסיבה בגינה מגיע לו לזכות בפרס.

2.4. "משתתף" – אזרח ישראלי, אשר מילא את פרטיו האישיים ב״סקר הטבעונות הגדול״, ומילא אחר כל הוראות התקנון, כמוגדר להלן, באופן שהפרטים הנדרשים נתקבלו בצורה מלאה, ברורה ותקינה על ידי העמותה, אישר השתתפותו בפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה.

2.5. "זוכה ראשי" – משתתף שעל פי החלטת העמותה הגיב את התגובה הכי מקורית, מרגשת או יצירתית לשאלת הפרס, ואשר עומד בכל הוראות תקנון זה.

2.6. "זוכה משני" – שלוש מאות (300) העונים הראשונים לסקר.

2.7 "זוכה נוסף" – מאתיים (200) משתתפים נוספים אשר תשובותיהם לשאלת הפרס היו מקוריות, יצירתיות ומרגשות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ובהתאם להחלטתה הבלעדית.

2.8. "הפרס הראשי" – הזוכה הראשי בפעילות יזכה בשובר לחופשה זוגית באורך שלושה לילות במלון THE VERA HOTEL בתל אביב, כולל ארוחת בוקר והשתתפות בשיעור יוגה אחד על הגג (במידה ומתקיים שיעור במועדי החופשה שנבחרו על-ידו) ויום ספא במלון לאונרדו גורדון ביץ' תל אביב הכולל מסאז' של 45 דקות לכל אחד מבני הזוג ושימוש במתקני הספא והבריכה בכפוף למדיניות השימוש והביטול במקום. בנוסף הזוכה יקבל שוברים לארוחות במסעדות הבאות: אנסטסיה, ריינבו, גרין רול, אלפקה בר, הווק הטבעוני ומוצ'יקווה, כדלקמן: 

אלפקה בר: 2 משקאות, מנה ראשונה, 2 עיקריות וקינוח – שווי : 300 ₪

אנסטסיה: מנה ראשונה, 2 עיקריות, קינוח 2 כוסות יין\בירה – שווי: 300 ₪

הווק הטבעוני: 2 מנות לבחירה למימוש ביריד "רביעי טבעוני" בדיזינגוף סנטר: שווי: 150₪

גרין רול: מנה ראשונה, 2 עיקריות,קינוח ו-2 משקאות – שווי: 250 ₪

ריינבו: 2 המבורגרים עם 2 תוספות + 2 צ'יפס + 2 שתייה – שווי: 200 ₪

מוצ'יקווה: 4 גלידות מוצ'י למימוש ביריד "רביעי טבעוני" בדיזינגוף סנטר  

2.9. "הפרס המשני" –  פיצה משפחתית טבעונית של חברת אלגד פיצה בע"מ, ח.פ. 513523720 במתנה (דומינוס) הפיצה לא כוללת תוספות, באיסוף מהסניף בלבד, בהזמנה באתר או באפליקציה בלבד ובתוקף עד 31.3.2024. כלל ההוראות בדבר קבלת השובר, תוקפו ואופי המימוש ישלחו בדואר אלקטרוני ל-300 המשתתפים הראשונים שענו על הסקר. למקבל השובר לא תהיה כל טענה כנגד העמותה בדבר המימוש של השובר.

2.10. "הפרס הנוסף" – מארז "Yo Egg" לאיסוף עצמי מנקודות איסוף במרכז הארץ, בתוך שלושה חודשים ממועד הזכיה. כלל ההוראות הנוגעות לאופן איסוף המארז ישלחו בדואר אלקטרוני ל- 200 זוכים נוספים, כהגדרתם לעיל. 

2.11. "תקופת הפעילות" – התקופה אשר תחילתה ביום ראשון 28 בינואר, 2024 וסיומה ביום שני, 11 בפברואר 2024, בשעה 18:00.

 

  1. הפעילות – כללי

3.1. מועד ההשתתפות בפעילות יהא בתוקף במשך כל תקופת הפעילות.

3.2. העמותה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהא רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.

3.3. העמותה תהא האחראית היחידה לקביעת הזוכים. קביעת העמותה הינה סופית והמשתתפים מנועים מהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.4. מובהר כי כל משתתף יכול לזכות רק פעם אחת בפרס אחד במסגרת הפעילות.

 

  1. השתתפות בפעילות

4.1. המשתתפים בסקר יתבקשו לענות על "סקר הטבעונות הגדול" שעניינו שאלות בתחום עיסוקה של העמותה והאידיאולוגיה אותה היא מקדמת.

4.2. ככל שהמשתתף קטין (מתחת לגיל 18 שנים), ההשתתפות בפעילות ומימוש הזכייה בפרס תהא כפופה לאישור והסכמה של הורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

4.3. העמותה תהא רשאית לפרסם בכל מדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת, לרבות באתר ו/או בעמודי הרשתות החברתיות של העמותה, את שמות המשתתפים, תמונתם וכן מידע שהעלו במסגרת הפעילות (למשל, התשובה שכתבו בשאלת הפרס), מבלי שלמשתתף תהיה כל זכות בקשר עם הפרסום כאמור. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, להסכמתו לפרסום המידע כאמור. 

4.4. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות חלה על המשתתף. העמותה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של העמותה ו/או לכל נזק, הטעיה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי העמותה המתקבלים בעמוד הפעילות ו/או במערכת המחשב של העמותה מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בפעילות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.

4.5. לפני מילוי הסקר, יאשר המשתתף שקרא את התקנון. לאחר מילוי הסקר, יזין המשתתף את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ואת התשובה לשאלת הפרס. בעצם ההסכמה על קריאת התקנון מאשר המשתתף שהעמותה תעשה שימוש בפרטים אלו בכדי ליצור עימו קשר, לרבות במקרה של זכיה. משתתף שלא יאשר את הנדרש לא ישתתף בפעילות ו/או לא יהיה זכאי לקבלת כל פרס. מובהר כי העמותה לא תישא באחריות כלשהי אם לא עלה בידה לאתר את הזוכים או מי מהם בשל הזנת פרטים אישיים שגויים ו/או חלקיים.

4.6. מובהר בזאת כי הפעילות והזכיה נוגעות למשתתפים אשר השתתפותם נקלטה בפועל על פי התנאים המפורטים בתקנון זה.

4.7. המשתתפים מסכימים כי הפרטים שימסרו על ידם יישמרו במאגר המידע של העמותה וישמשו, בין היתר, לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של העמותה. המשתתפים אינם מחויבים למסור את המידע כאמור ואינם מחויבים לאשר קבלת מסרים שיווקיים מהעמותה. אולם, מסירת הפרטים דרושה לצורך השתתפות בפעילות, ואישור התקנון וההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה של המשתתפים לכך. משתתף אשר הסכים למסירת המידע מצהיר, כי ידוע לו כי השימוש במידע יתבצע בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות, לרבות למטרות פרסום ושיווק של העמותה. במידה ואינך מסכים לאמור, עליך להודיע על כך לעמותה בכתב, באמצעות משלוח הודעה לכתובת המייל: annap@vegan-friendly.com. הודעה שהתקבלה אצל העמותה היא הודעה שהתקבלה תגובה לגביה אצל השולח.

 

  1. הפרסים והזוכים

5.1. בתום הפעילות יבחר זוכה ראשי, הזוכה הראשי יהיה זה שלגביו תקבע העמותה כי בתשובתו לשאלת הפרס סיפק את הסיבה המקורית, המרגשת ו/או היצירתית ביותר לזכייה, לפיה שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

5.2. ידוע למשתתף כי הקריטריונים של "מקורי", "יצירתי" ו"מרגש" שנקבעו לבחירת התשובה הזוכה הינם סובייקטיביים ומושפעים במידה רבה מטעם אישי. המשתתף מוותר מראש על כל טענה כלפי העמותה ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכה הראשי ו/או הזוכים הנוספים. כמו כן ולמען הסר ספק, מובהר במפורש כי המשתתף ו/או כל גורם אחר לא ישמעו בטענה כי תשובה שנתן או שניתנה על-ידי אחר הייתה מקורית, מרגשת ו/או יצירתית יותר מהתשובה של הזוכה הראשי ו/או של הזוכים הנוספים, וכי שיקול הדעת הבלעדי בעניין זה נתון לעמותה והחלטתה הינה סופית.

5.3. העמותה תיצור קשר עם הזוכה הראשי בכדי להודיע לו על הזכיה. מובהר כי יתבצעו שלושה ניסיונות בלבד ליצור קשר עם הזוכה, בשעות העבודה הרגילות של העמותה. אם לא יעלה בידי העמותה ליצור קשר עם הזוכה במהלך הניסיונות האמורים, יראו בזוכה הראשי כמי שוויתר על זכייתו.

5.4. מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית למימוש הפרס הראשי, לרבות תיאום מועד החופשה מול המלון ומימוש הארוחות במסעדות ו/או בדוכנים, חלה על הזוכה הראשי. העמותה לא תישא באחריות על אי מימוש הפרס על-ידי הזוכה. המשתתפים בפעילות מבינים כי בעת עריכת הפעילות העמותה אינה מתחייבת למימוש הפרס במועד/ים ספציפי/ים. 

5.5. במידה שלא ניתן יהיה לממש את הפרס הראשי או מקצתו, בשל הנחיות פיקוד העורף, תקנות שעת חירום, ו/או בשל כל סיבה סבירה אחרת, תהא אשר תהא, לרבות היעדר שיתוף פעולה של הזוכה, לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תלונה /או עילת תביעה כנגד העמותה או מי מטעמה.

5.6. הפרס הראשי יהיה ניתן למימוש במהלך שנת 2024 בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. זוכה אשר לא יממש את הפרס או מקצתו עד למועד האמור, לרבות בשל הטעמים המנויים בסעיף 5.5 לעיל, יאבד את זכאותו ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום, פיצוי מכל סוג שהוא מהעמותה ו/או הארכה של מועד המימוש.

5.7. במסגרת הפעילות יחולקו פרסים גם לזוכים המשניים שהם, כאמור, שלוש מאות המשתתפים הראשונים שיענו על הסקר, ולמאתיים זוכים נוספים, כמפורט לעיל. מובהר כי האחריות על מימוש הפרסים, לרבות איסופם,  וכן על מילוי ההוראות שיישלחו אליהם לגבי מימוש הפרסים ו/או איסופם, היא על הזוכים בלבד ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כנגד העמותה או מי מטעמה בכל הנוגע לאיסוף הפרסים, קבלתם ו/או מימושם. 

5.8. מובהר בזאת כי הזכייה בפרסים הינה אישית לזוכה בלבד, היא אינה ניתנת להעברה או להמחאה, ותימסר לזוכה לאחר שהזוכה הציג תעודת זהות מקורית, שלמה ותקינה למראה בפני נציג העמותה במועד ובמקום שנקבע לו;

5.9. מובהר כי הפרסים לא ניתנים לשינוי, החלפה, המרה או הארכת תוקף, אלא בהסכמת העמותה מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.10. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את הפרסים ו/או את מועד, אופן או מקום איסופם ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים מכל סיבה שהיא ובכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד העמותה ו/או כנגד מי מטעמה.

5.11. מובהר בזאת כי הזכייה בפרסים כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו, כאשר העמותה תהא רשאית לדרוש מהזוכה להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור הדרוש לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאים האמורים.

5.12. למשתתפים בכלל, ולזוכים בפרט, לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה נגד העמותה ו/או נגד כל מי שנטל חלק בארגון הקמפיין ו/או הפעילות, לרבות דרישה לזיכוי כספי, בכל עניין הקשור לקמפיין ו/או לפעילות ו/או למימוש הזכייה בפרסים ו/או לטיב הפרסים ולאיכותם, ולרבות לעניין משלוח הפרסים ו/או איסופם ו/או קבלתם על-ידי הזוכים ו/או להטעיה בפרסומים. 

5.13. העמותה תהא רשאית לא להעביר לזוכה את הפרס, אם יתברר כי השתתפותו של הזוכה בפעילות נעשתה תוך כדי ביצוע עבירה ו/או תוך כדי הפרת הדין ו/או בחוסר תום לב ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

5.14. למען הסר ספק, מובהר, כי היה וזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון, לא אותר במאמצים סבירים מצד העמותה ו/או לא ניתן היה ליצור עמו קשר כאמור בסעיף 5.3 לעיל, ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (לרבות אם לא מימש את הפרס, כאמור בסעיף 5.6), תהא העמותה רשאית (אך לא מחויבת) להעניק את הפרס למשתתף אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ("הזוכה החלופי"). הזוכה בפרס שלא אותר ו/או שלא ניתן היה ליצור עמו קשר ו/או שוויתר על הפרס ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה, זכייתו תיפסל והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמו בגין אי קבלת הפרס. ההוראות החלות על הזוכה הראשי יחולו גם על הזוכה החלופי, בשינויים המתחייבים.

  1. שונות

6.1. בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או למי מהזוכים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד העמותה ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות או בפרס/ים.

6.2. כל מס, היטל, ניכוי, דרישה לתשלום מס או כל הוצאה אחרת, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או הפרסים, ככל שיוטלו, יהיו באחריות המשתתף ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. העמותה לא תהא חייבת בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר לזכייה ו/או לפרס. העמותה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם יידרש לכך, את פרטי הזוכה.

6.3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שיראה לנכון עם הפרס שלא חולק לאחר מועד הפעילות, בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.

6.4. תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

6.5. בכל עניין ניתן לפנות לעמותה לפי הפרטים שלעיל. פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: טלפון למספר 03-947-4404 או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת: annap@vegan-friendly.com.

 

נספח א'

כתב אישור על קבלת הפרס והודאת סילוק

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את תקנון הפעילות וכי במסגרת הפעילות של “סקר הטבעונות הגדול”  באמצעות עמותת ויגן פרנדלי מרחוב שמעון התרסי 49, תל אביב 6249248 (להלן: "עורכת הפעילות"), זכיתי בפרס הראשי בהתאם למפורט בתקנון. אני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי, לרבות בקשר עם הפרס (או מקצתו), טיבו ו/או איכותו, מימושו ו/או אי מימושו, וכן אני מאשר כי הנני מודע לכך שהתוכן שנשלח לעורכת הפעילות, לרבות הפרטים האישיים שנשלחו, ייתכן שיוצגו בפרסומים מסחריים באמצעי התקשורת השונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה. הנני פוטר/ת את עורכת הפעילות  ו /או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

תאריך_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה) _________________________ מספר ת.ז. ______________

תאריך לידה ______________כתובת_____________________________ מיקוד____________

 

טלפון נייד__________________

חתימת הזוכה_________________________

הריני לאשר כי מר/גב _________________________, חתם בפני על כתב זה מרצונו החופשי ולאחר שנתן

את הסכמתו לאמור לעיל.

חתימה + ת.ז.